Villkor och Bestämmelser för kullmantreeline.com

Välkommen till kullmantreeline.com (”Sidan”). Följande villkor och bestämmelser (”Villkor”) reglerar all användning av https://kullmantreeline.com/ och de tjänster som är tillgängliga på eller via Sidan. Sidan ägs och drivs av kullmantreeline.com Inc. Sidan erbjuds under förutsättning att du accepterar, utan ändringar, alla villkor och bestämmelser som finns häri och alla andra driftregler, policyer (inklusive men inte begränsat till kullmantreeline.com’s integritetspolicy) och procedurer som från tid till annan kan offentliggöras på denna Sidan av kullmantreeline.com (gemensamt kallade ”Avtalet”).

Läs vänligen detta Avtal noggrant innan du får tillgång till eller använder Sidan. Genom att få tillgång till eller använda någon del av Sidan, accepterar du att vara bunden av villkoren och bestämmelserna i detta avtal. Om du inte accepterar alla villkoren och bestämmelserna i detta avtal, får du inte få tillgång till Sidan eller använda några tjänster. Om dessa villkor och bestämmelser betraktas som ett erbjudande från kullmantreeline.com, är accept uttryckligen begränsad till dessa villkor.

Användaransvar

Genom att använda kullmantreeline.com bekräftar du att du är myndig att ingå detta Avtal. Om du använder Sidan på uppdrag av en organisation eller enhet, bekräftar du att du har befogenhet att binda en sådan organisation eller enhet till dessa Villkor.

Användning av Sidan

Med förbehåll för detta Avtals villkor ger kullmantreeline.com dig en icke-överförbar, icke-exklusiv licens att använda Sidan för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du accepterar att inte använda Sidan för andra ändamål, inklusive kommersiella ändamål, utan kullmantreeline.com’s uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.

Konto och Sidan

Om du skapar ett konto på Sidan är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten på ditt konto, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot. Du måste omedelbart meddela kullmantreeline.com om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott.

Immateriella Rättigheter

Detta Avtal överför inte från kullmantreeline.com till dig någon av kullmantreeline.com’s eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådan egendom förblir (mellan parterna) uteslutande hos kullmantreeline.com.

Ändringar

kullmantreeline.com förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller ersätta någon del av detta Avtal. Det är ditt ansvar att periodiskt kontrollera detta Avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till Sidan efter publiceringen av ändringar i detta Avtal utgör accept av dessa ändringar.

Uppsägning

kullmantreeline.com kan när som helst säga upp din tillgång till hela eller någon del av Sidan, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan.

Ansvarsfriskrivning

Sidan tillhandahålls ”som den är.” kullmantreeline.com och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed från alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken kullmantreeline.com eller dess leverantörer och licensgivare garanterar att Sidan kommer att vara felfri eller att tillgången till den kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter kommer kullmantreeline.com, eller dess leverantörer eller licensgivare, att vara ansvariga för något ämne i detta avtal under någon kontrakt, oaktsamhet, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) några speciella, tillfälliga eller följdskador; (ii) kostnaderna för anskaffning av ersättningsprodukter eller tjänster; (iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data.

Allmän Representation och Garanti

Du intygar och garanterar att (i) din användning av Sidan kommer att vara i strikt överensstämmelse med kullmantreeline.com’s integritetspolicy, med detta Avtal och med alla tillämpliga lagar och regler (inklusive men inte begränsat till lokala lagar eller regler i ditt land, stat, stad eller annat statligt område, angående onlinebeteende och acceptabelt innehåll, och inklusive alla tillämpliga lagar angående överföring av tekniska data exporterade från det land där du bor) och (ii) din användning av Sidan kommer inte att kränka eller missbruka tredje parts immateriella rättigheter.

Skadeslöshet

Du accepterar att hålla kullmantreeline.com, dess entreprenörer och dess licensgivare, samt deras respektive direktörer, officerare, anställda och agenter skadeslösa från och mot alla krav och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av Sidan, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta Avtal.

Diverse

Detta Avtal utgör hela avtalet mellan kullmantreeline.com och dig angående ämnet häri, och de kan endast ändras genom en skriftlig ändring undertecknad av en auktoriserad direktör för kullmantreeline.com, eller genom publicering av en reviderad version av kullmantreeline.com.

Ditt Samtycke

Genom att använda vår Sidan ger du härmed ditt samtycke till våra Villkor och Bestämmelser.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss på [email protected]

×
We're sorry, but this platform is not currently available in Canada.
Try other options:
GGBet
17 400kr + 500 FS
Sign Up!
Remember to gamble responsibly!
Grattis! Du vann:
17 000kr + 500 FS
Få bonus